Go to content Go to search

Friskrivningsklausul

Läsa dessa allmänna försäljningsvillkor noggrant innan du gör en beställning och spara en kopia av dessa villkor och din beställning för framtida referens.

1. ANVÄNDNING AV WEBBUTIKEN

1.1 Denna webbutik används som en plattform för försäljning av alla varor som visas på vår webbplats. Webbplatsen ägs av Unilin BV, ett privat företag med begränsat ansvar, med registrerat säte på 8710 Wielsbeke och huvudkontor på BE-8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 3, registrerat i Belgien under företagsnummer 0405.414.072 (benämns nedan som ”vi”, ”oss” eller ”vår”). För assistans kan du kontakta oss via e-post (adress: customercare.nordic@unilin.com) eller telefon (nummer: +45 80 88 33 39).

1.2 Innehållet på webbplatsens sidor är endast till för allmän information och användning. Det kan komma att ändras utan föregående meddelande.

1.3 När du gör en beställning på varor som marknadsförs på vår webbplats kan du välja en återförsäljare (nedan kallad ”leverantör”) som levererar eller gör det möjligt att hämta ut de beställda varorna (se villkor 4 nedan). Uppgifter om leverans/uthämtning tillhandahålls av den valda leverantören.

1.4 Alla beställningar anses vara avtalserbjudanden och måste därför godkännas av den valda leverantören (nedan kallat ”godkännande”). Godkännande sker när du erhåller en beställningsbekräftelse från din leverantör. Före godkännande har leverantören inga skyldigheter att leverera/tillgängliggöra några varor som kan ha ingått i din beställning.

1.5 Avtalet ingås med förbehåll för din rätt att dra dig ur avtalet (se villkor 6 nedan).

1.6 Observera att en beställning som görs på den här webbplatsen direkt innebär en betalningsskyldighet.

1.7 Vi har rätt att säga upp avtalet om betalning för varorna inte erhålls från dig i tillgängliga medel (enligt villkor 3.1).

1.8 Ingenting i dessa allmänna villkor ska påverka dina lagstadgade rättigheter som konsument inom ramen för tillämplig lagstiftning.

2. BESKRIVNING AV OCH PRIS PÅ VARORNA

2.1 Du hittar en beskrivning av varornas huvudegenskaper och priser på vår webbplats.

2.2 Enskilda produktpriser är inklusive skatt men exklusive leveranskostnader (såvida inte annat anges på vår webbplats). Leveranskostnader läggs till totalbeloppet och visas i varukorgen.

2.3 Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att priserna som visas på vår webbplats är korrekta när du gör din beställning. Om ett prissättningsfel gällande någon eller alla varor i beställningen upptäcks inom 14 dagar efter att din beställning godkänts kan du kontakta vår kundtjänst (telefonnummer och e-postadress anges under villkor 1.1) eller så meddelar vi dig så snart som möjligt med information om de felaktigt prissatta varorna. I sådana fall har du följande alternativ:

2.3.1 avbryta din beställning på de felaktigt prissatta varorna och bekräfta beställningen på nytt med de ändrade priserna

2.3.2 göra en ny beställning på andra varor

2.3.3 avbryta hela beställningen

Om du inom 14 dagar efter att ha erhållit vårt erbjudande inte har svarat genom att välja något av de tillgängliga alternativen under villkor 2.3.1 till 2.3.3 ovan anses du ha valt alternativet under 2.3.3. och din beställning avbryts omedelbart. Under sådana omständigheter återbetalar eller krediterar vi eventuella belopp som du har betalat för de felaktigt prissatta varorna.

2.4 För att undvika eventuella tveksamheter i fall där varor är otillgängliga och du beställer alternativa varor från oss, eller om varor är felaktigt prissatta och du sedan beställer sådana varor till korrekt pris, ska dessa försäljningsvillkor gälla för beställningen och tillhandahållandet av de relevanta varorna, oavsett om beställningen görs via vår webbplats eller på annat sätt.

3. BETALNING

3.1 Betalning för varor och leveranskostnader kan göras med kreditkort eller betalkort. Ditt kredit- eller betalkort debiteras när du gör beställningen.

4. LEVERANS AV VAROR/VARORS TILLGÄNGLIGHET

4.1 Leverantören levererar varorna till en adress som du väljer. Därför ber vi dig att tydligt meddela leverantören om denna adress.

4.2 På vår webbplats kan du se genomsnittlig hanteringstid för leverans av varorna. Observera att denna genomsnittliga hanteringstid endast är en uppskattning och att vi inte kan hållas ansvariga om den angivna hanteringstiden inte hålls.

4.3 Gällande leveransdatum ska anges av leverantören. I alla fall, och såvida inga särskilda omständigheter råder, kommer leverans att ske inom rimlig tid efter datumet för godkännande.

4.4 Om leverans inte kan göras till din adress av anledningar som är utom leverantörens kontroll kommer leverantören att meddela dig om det så snart som möjligt.

4.5 Vi åtar oss inget ansvar för några kostnader som du ådrar dig på grund av sen leverans. Vi rekommenderar att du inte bokar hantverkare förrän du har erhållit varorna.

5 RISK/ÄGANDERÄTT

5.1 Du övertar hela risken för varorna från stunden du hämtar ut varorna på leverantörens anläggning eller, i fall där varorna levereras av leverantören till en adress som du väljer, från stunden du tar emot varorna fysiskt.

5.2 Äganderätt till varorna överlåts till dig endast när vi har erhållit fullständig betalning (i tillgängliga medel) för:

5.2.1 varorna och

5.2.2 alla andra belopp som du är eller blir skyldig oss i något avseende.

6. ÅNGERRÄTT OCH RETURPROCEDUR

6.1 Du har rätt att dra dig ur avtalet när som helst, utan att behöva betala några extra kostnader och utan att behöva uppge någon anledning, upp till 14 kalenderdagar efter att du har erhållit varorna (nedan kallad ”ångerperiod”).

6.2 För att utöva din rätt att ångra köpet måste du ringa vår kundtjänst för att informera om ditt beslut att dra dig ur avtalet (telefonnummer anges under villkor 1.1). Observera att du ombes uppge information om de beställda varorna (t.ex. beställningsnummer).

6.3 Efter att du har meddelat att du drar dig ur avtalet via telefon bekräftar vi via e-post (till e-postadressen du har gett oss) att avtalet är upphävt.

6.4 Förutom vid defekta eller felaktigt beskrivna varor, om du utövar rätten att dra dig ur avtalet efter att du tagit emot varorna, ansvarar du för att återlämna varorna till leverantören på egen bekostnad och risk och med det transportsätt som du väljer. Varor och förpackningar måste återlämnas i perfekt återförsäljningsskick till leverantörens registrerade säte/anläggning (leverantörens adress står i godkännande), utan fördröjning och aldrig senare än 14 kalenderdagar från datumet då du meddelade oss ditt beslut om att dra dig ur avtalet enligt detta villkor.

Om leverantören har levererat varorna till din bostad kan du begära att leverantören hämtar de beställda varorna. Leverantören måste erhålla denna begäran om hämtning inom ångerperioden och tar ut en hämtningsavgift på 500 kr.

6.5 Vi återbetalar alla belopp som betalats av dig utan fördröjning och aldrig senare än 30 dagar från datumet då vi informeras om ditt beslut att dra dig ur avtalet.

6.6 Förutom vid defekta eller felaktigt beskrivna varor, om varorna inte återlämnas enligt dessa allmänna villkor kan vi debitera dig ett belopp som motsvarar kostnaderna som vi ådrar oss på grund av underlåtenheten att återlämna varorna enligt dessa allmänna villkor.

7. GARANTI

7.1 Vi garanterar att alla varor som köps via vår webbplats har nöjaktig kvalitet och i rimlig utsträckning lämpar sig för alla ändamål som varor av den sorten vanligtvis tillhandahålls.

7.2 Vid eventuella klagomål gällande de erhållna varorna (t.ex. skadade/defekta/saknade varor) ska du kontakta vår kundtjänst via telefon (telefonnummer anges under villkor 1.1). Vi utreder ditt klagomål och hanterar det så snabbt som möjligt med hänsyn till dina juridiska rättigheter som konsument.

7.3 För specifik garantiinformation hänvisar vi till vår webbplats. Den här garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING

8.1 Om du är en konsument har vi inget ansvar gentemot dig för några förluster eller skador eller för kostnader för anskaffande av ersättningsvaror under omständigheter där:

8.1.1 det inte förekommer något brott mot någon juridisk skyldighet som vi, våra anställda eller ombud har gentemot dig

8.1.2 sådana förluster eller skador inte är ett rimligt förutsebart resultat av något sådant brott

8.1.3 ökning av förlust eller skada beror på ditt brott mot något av villkoren i detta avtal

8.1.4 sådana förluster eller skador eller kostnader för anskaffande av ersättningsvaror uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda webbplatsen, på grund av någon produkt som köpts eller erhållits eller meddelanden som tagits emot eller transaktioner som gjorts via webbplatsen eller som uppstår på grund av obehörig åtkomst till eller ändring av dina överföringar eller data eller av någon information på denna webbplats, även om vi i förväg har meddelats om risken för sådana skador.

8.2 Med avseende på installation och underhåll av golv hänvisar vi till instruktionerna på vår webbplats.

9. BILDER

Produktbilder är endast till för illustrationsändamål och kan skilja sig från den faktiska produkten på grund av begränsningar i webbläsare, kamerainställningar, bildskärmsinställningar etc. Vi rekommenderar att alla kunder tittar på varorna antingen hos en leverantör eller i form av prover som finns tillgängliga via vår webbplats.

10. AVSTÅENDE

Inget avstående från vår sida (varken uttryckligt eller underförstått) från att genomdriva några av våra rättigheter inom ramen för detta avtal ska påverka vår rätt att göra det i framtiden.

11. FORCE MAJEURE

Vi ska inte hållas ansvariga för någon försening eller underlåtenhet att uppfylla några av våra skyldigheter om förseningen eller underlåtenheten uppstår på grund av händelser eller omständigheter som ligger utom vår rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till strejk, lockout, olyckor, krig, brand, ej fungerande anläggningar eller maskiner eller brist på råmaterial från naturliga tillgångskällor, och vi ska i sådana fall ha rätt till rimlig förlängning av våra skyldigheter.

12. ENSKILDA AVTALSBESTÄMMELSERS OGILTIGHET

Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor av någon anledning anses vara ogiltig, olaglig eller overkställbar av någon domstol med relevant domsrätt, ska sådan bestämmelse tas bort och övriga bestämmelser häri ska fortsätta att gälla i full kraft och verkan som om detta avtal ingåtts med den ogiltiga, olagliga eller overkställbara bestämmelsen raderad.

13. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Varornas försäljningsvillkor omfattas av relevant lagstiftning i Storbritannien/Irland och EU och domstolarna i Storbritannien/Irland har domsrätt vid eventuella tvister som uppstår i samband med avtalet.

14. VÅR RÄTT ATT ÄNDRA DESSA ALLMÄNNA VILLKOR

14.1 Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan revidera och ändra dessa allmänna villkor.

14.2 Du omfattas av de policyer och allmänna villkor som gäller vid tidpunkten då du beställer varor från oss, såvida inte några ändringar av dessa policyer eller allmänna villkor krävs enligt lag eller statlig myndighet (i vilket fall sådana ändringar gäller för beställningar som tidigare gjorts av dig).

VERKSTÄLLANDEDATUM OCH ÄNDRINGAR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av denna policy så som vi finner lämpligt. Du ska regelbundet återkomma till den här sidan för att se den senaste versionen av denna policy. Din fortsatta användning av denna webbplats efter att ändringar har annonserats innebär att du godkänner sådana ändringar. Vi kommer dock inte att retroaktivt ändra vår användning av dina personuppgifter utan ditt medgivande.

Denna policy upprättades och har varit gällande sedan den 15 januari 2013.